Acasă / Regulament

Regulament

Regulament privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă – Campania “Tu decizi pentru Constanța”

CAPITOLUL 1 – Scopul campaniei

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public local inițiate de cetățeni, prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

Principalele obiective sunt:

 1. creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, implementarea guvernării deschise;
 2. educație civică prin încurajarea participării cetățenilor și a societății civile în luarea deciziilor precum și în alocarea și monitorizarea utilizării banilor publici;
 3. creșterea încrederii și a dialogului dintre administrația publică locală și populație;
 4. ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în municipiul Constanţa;
 5. stimularea democrației participative și dezvoltarea leadershipului în comunitate;
 6. generarea de bune practici în colaborarea dintre instituții publice locale, societatea civilă și cetățean;
 7. creșterea cererii de responsabilizare din partea liderilor locali și a managementului autorităților locale;
 8. creșterea capacității colectivității de a realiza o prioritizare adecvată a folosirii resurselor publice.

CAPITOLUL 2 – Bugetul campaniei

 1. Valoarea bugetului propus, începând cu anul bugetar 2023, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selectate, este de 5.000.000 lei/an bugetar.
 2. Valoarea estimate pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 625.000 lei, inclusiv TVA.
 3. Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, proiectele selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța și implementate de aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța sau de instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța, după caz.

CAPITOLUL 3 – Domeniile de aplicare

Campania privind bugetarea participativă se va desfășura în limitele de competență ale Primăriei municipiului Constanța și instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Constanţa, iar propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii:

 1. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajarea de trotuare, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructure pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, etc.);
 2. Amenajare spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, etc.);
 3. Amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public, amenajarea de piațete, etc.);
 4. Digitalizare (proiectele SmartCity menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în municipiul Constanța);
 5. Infrastructură socială;
 6. Infrastructură educațională și culturală (punerea în siguranță, reabilitarea sau restaurarea unor monumente istorice sau a unor componente ale unor ansambluri monument istoric aflate în domeniul public sau privat al municipiului Constanța, etc.);
 7. Infrastructură de sănătate și sport;
 8. Protecția mediului/protecția animalelor.

În cazul în care propunerea de proiect poate fi încadrată în mai multe domenii, inițiatorul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai relevant.

CAPITOLUL 4 – Participanții și informarea acestora

 1. Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Constanţa și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani, precum și asociațiile și fundațiile cu sediul social în municipiul Constanţa.
 2. Cetățenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte, organizațiile neguvernamentale care inițiază proiecte, sunt de acord cu termenii și condițiile în care funcționează secțiunea dedicată campaniei „Tu decizi pentru Constanţa!” de pe site-ul Primăriei municipiului Constanţa.
 3. Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 (copie de pe CI, adeverință din partea angajatorului sau a școlii, respectiv o copie de pe certificatul de înregistrare sau alt document doveditor.
 4. Pentru a putea trimite propuneri de proiecte și pentru a putea vota, cetățenii interesați și organizațiile neguvernamentale trebuie să îsi creeze un cont de utilizator în platforma onlie și să se identifice cu un cont unic de email.
 5. Cetățenii/ O.N.G. -urile care depun proiecte își vor asuma pe proprie răspundere faptul că respecta condițiile de la cap. 5 punctul 1 din prezentul regulament;
 6. Primăria municipiului Constanța va derula o campanie pentru informarea în mod corespunzător a cetățenilor despre bugetul participativ. Se vor afișa informări scrise către toate asociațiile de proprietari, în locurile special amenajate din municipiul Constanța precum și în mediul on-line (pagina de internet a primăriei, paginile de socializare media ale primăriei) și se vor distribui către toate organizațiile, asociațiile și grupurile civice cu care Primăria municipiului Constanța are relații de colaborare. Complementar, vor putea fi organizate conferințe de presă, campanii de comunicare în media și ateliere participative.

CAPITOLUL 5 – Modalitatea de înscriere a proiectelor

 1. Fiecare persoană fizică sau juridică poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite in regulament. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Primăriei municipiului Constanța sau a instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Constanța şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.
 2. Proiectele pot fi depuse online pe platforma de bugetare participativă sau în format tipărit la registratura Primăriei municipiului Constanța.
 3. Pentru depunerea  unui proiect vor fi completate informațiile conform fișei de proiect din Anexa.
 4. Pașii necesari depunerii unui proiect pe platforma de bugetare participativă:

ONLINE

Pasul 1 înscrierea pe platforma de bugetare participativă. Persoanele fizice/juridice vor accesa site-ul Primăriei municipiului Constanța, secțiunea dedicată platformei de bugetare participativă unde își vor crea un cont pe baza de e-mail;

Pasul 2 după crearea contului și validarea email-ului:

a. persoanele fizice completează un formular online cu datele personale. La finalul formularului va exista o secțiune care  îi  va permite utilizatorului să încarce Cartea de Identitate, valabilă;

B. persoanele juridice vor completa un formular cu informații de identificare a entității juridice, precum și a persoanei care reprezintă respectiva entitate în relația cu primăria.

Pasul 3 după verificarea autenticitatii informațiilor de autentificare,  intr-un  termen  de maxim 3 zile, utilizatorul va avea dreptul sa depună proiecte în cadrul platformei în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea acestora.

FORMAT TIPĂRIT

Pasul 1 cetățenii eligibili care doresc sa depună proiecte în format  tiparit  au  posibilitatea  să ridice formularele de depunere a proiectelor de la Registratura Primăriei municipiului Constanța, din spațiile special amenajate, în cadrul consultărilor și informațiilor publice, sau să le descarce din platformă;

Pasul 2 formularul completat, împreuna cu alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri etc.) vor fi depuse la punctul suport pentru bugetare participativă, amenajat în incinta Primăriei municipiului Constanța sau transmise prin poștă la sediul Primăriei municipiului Constanța. Formularul de proiect completat împreună cu documentele suport vor fi asumate prin semnătură de către deponent;

Pasul 3 un reprezentant al Primăriei municipiului Constanța va încărca, în numele cetățenilor, proiectele depuse la registratura Primăriei municipiului Constanța sau primite prin poștă, pe platforma de bugetare participativă.

CAPITOLUL 6 – Criterii de eligibilitate a proiectelor

 1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei municipiului Constanța sau a instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Constanța, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 2. să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 3. să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în competența municipiului Constanța și care vizează un bun administrat de municipalitate;
 4. să nu fie incompatibile cu programe sau proiecte aflate în derulare;
 5. să nu intre in aria altor programe ale municipalității cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor neguvernamentale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 6. să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreținere, plata unor drepturi de autor,etc.);
 7. să respecte fișa de proiect;
 8. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 9. să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

CAPITOLUL 7 – Comisia de evaluare a proiectelor

 1. Evaluarea proiectelor se va face de către  Comisia  de  evaluare și a proiectelor constituită în acest scop;
 2. Din Comisia de evaluare și monitorizare vor face parte reprezentanți cu putere de decizie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sau instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Constanța, reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Constanța, reprezentanți ai societății civile cu expertiză de cel puțin 3 (trei) ani în desfășurarea programelor de implicare civică propuși de Consiliul Local al municipiului Constanța, după cum urmează:
 3. 3 (trei) reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului sau ai institutiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Constanța, desemnați prin Dispoziție de Primar;
 4. 3 (trei) reprezentanți ai Consilului Local al municipiului Constanța desemnați prin Hotărâre de Consiliu;
 5. 3 (trei) reprezentanți ai O.N.G.-urilor, desemnați prin Hotărâre de Consiliu.
 6. Comisia de evaluare are următoarele atribuții:
 7. verifică eligibilitatea, fezabilitatea și legalitatea proiectelor depuse în cadrul bugetării participative;
 8. în funcție de specificul fiecărui proiect, poate solicita puncte de vedere direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța, instituțiilor subordontate Consiliului Local al Municipiului Constanța;
 9. formulează clarificări și le adresează deponenților;
 10. fuzionează ideile convergente, eliminând suprapunerea, cu anunțarea în prealabil a deponenților;
 11. în cazul în care consideră necesar, poate invita inițiatorul pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus;
 12. motivează în scris decizia de respingere a proiectelor;
 13. centralizează și comunică proiectele eligibile și proiectele respinse;
 14. Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățirea din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea eficientă a costurilor;
 15. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect cu anunțarea în prealabil și cu acordul inițiatorilor;
 16. Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi facută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse, deponenții având posibilitatea  de  a  depune contestații în scris (online sau la registratura primăriei);
 17. Transparența procesului decizional se va realiza prin garantarea accesului public la cele 2 liste intermediare: Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încat toți cei interesați să poată analiza modul în care propunerile colectate au  fost  evaluate. Procesul decizional pentru determinarea Listei Finale cu  proiecte  propuse implică și alocarea unei perioade pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora;
 18. După soluționarea contestațiilor, Comisia de evaluare și monitorizare va  definitiva  și publica Lista finală cu proiecte propuse, lista care va conține toate proiectele supuse procesului de votare cu modificările și completarile ulterioare.

CAPITOLUL 8 -Votarea proiectelor

 1. Sesiunea de vot se va realiza prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative;
 2. Toate proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate urmează să fie afișate pe platforma de bugetare participativă și supuse votului online al cetățenilor;
 3. Fiecare utilizator al platformei online dedicată bugetării participative va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii.

CAPITOLUL 9 – Implementarea proiectelor

 1. Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța și implementate prin grija aparatului de specialitate al Primarului sau a instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Constanța;
 2. Inițiatorul proiectului va fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv, dacă dorește;
 3. Durata maximă de implementare pentru proiectele declarate câștigătoare este de cel mult 24 de luni;
 4. Monitorizarea proiectelor se va face de persoane desemnate de către Primarul municipiului Constanța;
 5. Pe site-ul primăriei va exista o secțiune dedicată monitorizării implementării proiectelor care va cuprinde rapoartele trimestriale de monitorizare a evoluției acestor proiecte, precum si o secțiune individuală cu stadiul, suma cheltuită pe proiect și documente, fotografii atașate.
 6. Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto-video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

CAPITOLUL 10 – Evaluarea campaniei și pregătirea ciclului următor

 1. Se va masura anual percepţia participanţilor legată de:
 2. satisfacția privind rezultatul
 3. încrederea în implementarea proiectelor și respectarea termenelor
 4. îmbunătățirea permanentă a procesului.
 5. Evaluarea anuală a acţiunii va pune accent pe:
 6. calitatea deliberării în stadiile de discuţie a propunerilor de proiecte;
 7. eliminarea celor ce manipulează procesul pentru a-și asigura un succes mai mare al propunerilor proprii. 
 8. îmbunătățirea dialogului despre conţinutul proiectelor;
 9. creșterea coordonării bugetului participativ cu alte instrumente de planificare și viziune;
 10. iniţierea de instruiri în ceea ce privește tehnicile participative;
 11. implicarea cetăţenilor în detalierea și controlul complexităţii proiectelor;
 12. rolul activ al participanţilor în reducerea redundanţei propunerilor.
 13. În martie anul următor, se va publica pe platforma on-line, raportul final privind campania bugetului participativ, derulată pe parcursul anului precedent.
 14. Evaluarea ciclului încheiat va genera măsuri de îmbunătățire a derulării anuale a procesului de buget participativ. 

CAPITOLUL 11 – Precizări juridice

 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, la secțiunea dedicată bugetării participative sau colectată de către Primăria municipiului Constanța atunci când se utilizează platforma este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei.
 2. Platforma stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la aceasta).
 3. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma să folosească datele acestora cu caracter personal;
 4. Platforma asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru acces și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți;
 5. Platforma prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare;
 6. Platforma nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori;
 7. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.